مبلغ 25% واریزی خود را وارد نمایید ريالدانشجوی گرامی؛
1)به منظور دریافت شناسه پرداخت خود با همکار مجری تماس حاصل فرمایید.
2) مراجعه به بانک ملت و واریز شهریه به شماره حساب : 50769028/74 به نام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک
3) تحویل اصل فیش واریزی به همکار مجری مشاهده اطلاعات تماس همکار مجری


جهت اطلاع:

برابر مصوبه هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنای محاسبه شهریه و نحوه پرداخت آن برای دانشجویان دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری به شرح ذیل می باشد.


شهریه هر پودمان آموزشی شهریه اجرای حضوری هر درس شهریه آزمون مجدد هر درس
1,490,400 ريال 993,600 ريال 372,600 ريال